null
​Taste of Czech Chocolate

​Taste of Czech Chocolate

Published by Chocolatier Jason Vishnefske on 23rd Aug 2022

Taste of Czech Chocolate

From 1200 BCE to 400 BCE, chocolate was prepared from cocoa beans by the mysterious Olmec civilization, the forerunner of all subsequent Mesoamerican cultures such as the Maya and Aztecs. In those days, chocolate was reserved exclusively to satisfy the taste buds of kings and rulers.

The Europeans first became acquainted with cocoa beans in the second half of the 16th century. It was Hernán Cortés, a Spanish Conquistador who led an expedition that caused the fall of the Aztec Empire in the early 16th century, who brought with him the main ingredient for what would later become a popular drink among the European nobility.

Less known is the story of how chocolate enchanted people living in the Czech lands, which, since 1 January 1993, form the Czech Republic. It’s a bitter-sweet story with as many twists and turns as there are kinds of chocolate.

The Chocolate Industry in the Czech Lands

The first written mention of sweet food products in the Czech lands dates back to the beginning of the 12th century. In those days, locals were not yet familiar with sugar, as it was only a few years since Crusaders brought sugar home with them to Europe after their campaigns in the Holy Land.

In his famous chronicle, Cosmas of Prague, priest, writer, and historian born in a noble family in Bohemia, talks about makers of sweet pastries from honey, calling them “bakers of confections.” However, these confections made from honey were far from the chocolate of today.

In Western Europe of the 17th century, aristocrats were quickly falling in love with new exotic drinks, such as coffee, tea, and what we now call hot chocolate. It was inevitable for chocolate to spread among the common folk. Indeed, a document titled  Description of the population of the capital city of Prague from 1770, states that a townsman Filip Watzke who lived in 556 Celená street is a chocolate maker.

Cokolada

It wasn’t long before Watzke was joined by others. Their beginnings were humble but their aspirations higher. Simple kitchens with basic equipment gradually evolved into more sophisticated shops and factories. The oldest Czech chocolate factory was Luna, a company founded in 1839 by Jan František Černoch. Luna was joined by other companies, and near the end of the 19th century, there were 8 chocolate makers operating in Prague.

While people drinking chocolate in coffee houses and saloons was no longer such a rare sight, chocolate candies and boxes of chocolates were still regarded as the highest form of luxury.

In a strange turn of events, the spread of chocolate bars was accelerated by the First World War. Chocolate bars were a convenient and cost-effective way how to supply soldiers fighting on the front line with the necessary number of calories.

After the war ended and the Austro-Hungarian Empire dissolved and gave birth to the First Czechoslovak Republic, the large manufacturing capacity turned to the local market and also to neighboring countries. The total number of chocolate factories in the First Czechoslovak Republic rose to more than 100, and imports of cocoa beans skyrocketed from 600 wagons per year in 1923 to 1100 wagons in 1936. To put these numbers into perspective, the First Czechoslovak Republic imported more cocoa beans than Switzerland.

But after the Second World War and the subsequent Soviet occupation came an era of stagnation. First, in 1939, the “Joint Committee for Economic Activities” forbade the manufacturing of chocolate products from pure cocoa powder, and then, in 1945, the government limited the production of chocolate to merely fulfill the needs of children younger than 18 years. The vast majority of factories were nationalized or shut down.

Even through these trying times, Czech’s love for chocolate lived on. When the Velvet Revolution brought the end to 41 years of Stalinist rule in Czechoslovakia and resulted in the dismantling of the planned economy and conversion to a parliamentary republic, the Czech chocolate tradition could flourish once again, as it does to this day.

Chocolate Manufacturers with Czech Tradition

Origins of many chocolate and confectionery manufacturers can be traced back to the Czech lands and recipes of local chocolate artisans. But there are two main brands which have successfully retained their identity throughout the years and who produce a wide range of gourmet chocolate products enjoyed both by the locals and by people living in countries where the products are exported to.

Orion

Orion

Orion, the largest chocolate and confectionery manufacturer in the Czech Republic, was established at the very end of the 19th century by Albína and František Maršnerovi, an incredibly productive husband-and-wife team of entrepreneurs.

In 1937, Orion regularly employed 1424 people, occasionally hiring as many as 2173 workers to compensate for higher seasonal demand. The company was the first business in the former Czechoslovakia to purchase a computer, Minsk-22. Currently, their most popular products include a box of chocolates called Modré z nebe and a chocolate bar called Studentská pečeť.

https://www.santabarbarachocolate.com/product_images/uploaded_images/logozora.jpgzora

Zora

Zora was founded in 1898 in Olomouc, with the actual production starting a year after that. The company moved to a modern factory near a town called Hodolany, which is now part of Olomouc, a city in Moravia, in the east of the Czech Republic.

Today, Zora is a member of Nestlé, a Swiss transnational food and drink company headquartered in Switzerland. Their best-known product is a chocolate bar with a distinct taste of rum and coconut, called Margot.

Santa Barbara Chocolate logo

Santa Barbara Chocolate Co.

Despite the distinctly American name,  Santa Barbara Chocolate Co. actually has a Czech history here in the USA. Jason Vishnefske, the founder of the company, comes from a long line of chocolatiers originating in Prague, Czech Republic.

When his great-grandmother passed away, he was given her confectionery recipes and studied them carefully to create a distinct blend of European chocolate craftsmanship and vibrant Californian lifestyle. Included in Santa Barbara’s product line is wholesale chocolate, dark chocolate, bulk chocolate, organic chocolate, and more.

Chocolate Stops in Prague

Chocolate Stops in Prague

We would like to conclude our journey through the history of Czech chocolate and Santa Barbara Chocolate’s own connection with the Czech Republic by listing top 3 chocolate shops and spots in Prague that every chocoholic must visit:

Choco-Story museum čokolády: Opened since 2008, Choco-Story is a unique private museum of chocolate with an all-you-can-eat chocolate tasting included in the entry price.

  Website

  Directions

Choco Café U Červené židle: It doesn’t matter whether you like your chocolate in a cup, as a bar, or individually wrapped as small pieces, this family-owned coffee shop has it all, including organic chocolate and specially prepared gourmet chocolate.

  Website

  Directions

Pražská čokoláda: Founded in 2005 by Silvie Steinerová, Pražská čokoláda is a family chocolate manufacturer that offers its wide range of products in 5-star hotels and restaurants as well as local gift shops.

  Website

  Directions

Chuť české čokolády

Čokoláda byla připravována z kakaových bobů již záhadnou civilizací Olmeků, která byla kulturním předchůdcem všech středoamerických národů, jako byly Mayové a Aztékové, v rozmezí let 1200 až 400 př. n. l. V tehdejší době byla čokoláda vyhrazena výlučně k uspokojování chuťových pohárků králů a panovníků.

Evropané se poprvé seznámili s kakaovými boby až v druhé polovině 16. století. Díky Hernánu Cotésovi, španělskému mořeplavci vedoucímu výpravu, která nakonec způsobila pád Aztécké říše na počátku 16. století, byla dovezena hlavní ingredience pro nápoj, který si nakonec získal velikou oblibu mezi evropskou šlechtou.

Méně známý je již příběh o tom, jak čokoláda okouzlila lidi žijící v českých zemích, které se 1. ledna roku 1993 staly Českou republikou. Jedná se o hořko sladký příběh se stejně velkým počtem zvratů, jako je tu druhů čokolády.

Čokoládový průmysl v Česku

První písemná zpráva o sladkostech v česku pochází z počátku 12. století. V té době u nás nebyl znám cukr, protože by trvalo ještě několik let, než by byl do Evropy přivezen křižáky jako kořist z jejich výprav.

Kosmas, první známý český kronikář, autor Kroniky české (Chronica Boemorum), nazývá výrobce sladkého pečiva z medu „pekaře sladkostí“. Tyto sladkosti zahrnovaly například turecký med nebo perník. Čokoládu jak ji známe dnes, lidé v té době ještě neochutnali.

V západní Evropě 17. století se stalo pití čokolády, kávy a čaje velkou módou mezi členy aristokracie. Bylo jen otázkou času, aby se čokoláda rozšířila mezi běžné lidi. V „Popisu obyvatelstva hlavního města Prahy z roku 1770“ se uvádí, že měšťan Filip Watzke, bytem „U černého slunce“ v Celené ulici č. 556, je výrobcem čokolády.

Netrvalo dlouho k Watzkemu se přidali další výrobci čokolády. Jejich počátky bylo skromná, ale aspirace vyšší. Z jednoduchých kuchyní se základním vybavením se postupně vyvinuly výrobny a továrny. Za nejstarší českou továrnu na výrobu čokolády se považuje firma Fr. Slabý „Luna“, která byla v roce 1839 založena Janem Františkem Černochem. K Luně se přidali další firmy a ke konci 19. století působilo v Praze již 8 výrobců čokolády.

Ačkoliv již nebylo nic neobvyklého vidět lidi, jak popíjejí čokoládu v kavárnách a salónech, bonboniéry a tabulkové čokolády byly stále považovány za nejvyšší formu luxusu.

Zvláštním dílem osudu to byla právě první světová válka, která pomohla k rozšíření tabulkové čokolády. Tabulky čokolády se totiž ukázaly být ideálním zdrojem kalorií pro vojáky bojující na frontě.

Po konci války a rozpadu Rakousko-Uherské monarchie, ze které se zrodila tzv. první republika, se výrobci čokolády obrátili na místní trh a možnosti exportu do zahraničí. Počet továren na čokoládu vzrostl na více než 100 a dovoz kakaových bobů dosáhl asi 600 vagónů ročně v roce 1923 a 1100 v roce 1936. Pro srovnání, Československo tehdy importovalo víc kakaových bobů než Švýcarsko.

Bohužel po druhé světové válce a s následnou sovětskou okupací přišlo období stagnace. Vyhláška z konce roku 1939 ustanovila „Společný výbor hospodaření“, který zakázal výrobu celo-čokoládových výrobků a čistého kakaa. V roce 1945 byly následně omezeny dávky čokolády jen pro děti do 18 let. Většina výroben a továren byla buďto znárodněna nebo zrušena.

Česká láska pro čokoládu ale žila i v těchto krušných časech. Když Sametová revoluce ukončila 41 let Stalinské diktatury nad Československem, česká čokoládová tradice opět vzplála a žije dodnes.

Výrobci čokolády s českou tradicí

Původ mnoha dnešních výrobců čokolády nalezneme u tradičních českých výrobců a jejich místních receptů. Ačkoliv je takových společností na trhu opravdu mnoho, jsou zde dvě, které svou popularitou převyšují všechny ostatní. Výrobky těchto společností jsou milovány jak místními mlsálky, tak obyvateli exportních zemí.

Orion

Orion je v současné době největším tuzemským výrobcem čokolády. Tato firma byla založena na konci 19. století podnikavými manželi, Albínou a Františkem Maršnerovými.

V roce 1937 Orion běžně zaměstnával 1424 lidí a sezóně se počet zaměstnanců vyšplhal dokonce až 2173. Orion byla první potravinářská firma v republice, která si pořídila vlastní počítač „Minsk 22“. V současné době patří mezi nejpopulárnější produkty společnosti bonboniéra Modré z nebe a tabulka čokolády s názvem Studentská pečeť.

Zora

Podnik Zora vznikl v roce 1898 v Olomouci, což je statutární a univerzitní město v České republice, centrum Olomouckého kraje, metropole Hané a historická metropole celé Moravy.

Současný závod Zora je členem skupiny Nestlé, švýcarská nadnárodní společnost se sídlem ve Vevey ve Švýcarsku. Jejich nejpopulárnější produkt je čokoládová tyčinka, Margot, s typickou rumově-kokosovou příchutí.

Santa Barbara Chocolate Co.

Navzdory svému typicky americkému názvu, Santa Barbara Chocolate Co. je skvělým příkladem české čokoládové historie v cizí zemi. Jason Vishnefske, zakladatel společnosti, pochází z dlouhé linie výrobců čokolády s původem v Praze.

Když jeho prababička zemřela, předala mu své recepty, které Jason pečlivě studoval, aby vytvořil unikátní spojení evropské čokoládové tradice s barvitým životním stylem Kalifornie. Produkty Santa Barbara Chocolate Co. zahrnují tmavou čokoládu, organickou čokolády, velkoprodej čokolády, a mnoho dalšího.

Pražské kavárny a obchody s čokoládou

Naše toulky historií české čokolády a jejího spojení s historií Santa Barbara Chocolate bychom chtěli zakončit doporučením 3 míst, které žádný milovník čokolády navštěvující Prahu nesmí minout:

 • Choco-Story museum čokolády: Otevřeno od roku 2008, Choco-Story je jedinečné soukromé muzeum čokolády, která zahrnuje neomezenou ochutnávku čokolády do ceny lístku.
  • Stránky
  • Poloha
 • Choco Café U Červené židle: Nezáleží na tom, v jaké formě si na čokoládě nejraději pochutnáte. Ať už se jedná o šálek horké čokolády, lahodnou čokoládovou tabulku nebo tyčinky, tato útulná rodinná kavárna splní všechny vaše přání. Můžete si nechat připravit vše od organické čokolády po gurmánské speciality pro mlsné jazýčky.
  • Stránky
  • Poloha
 • Pražská čokoláda: Pražská čokoláda vznikla v roce 2005, kdy byla založena Silvií Steinerovou. Produkty této rodinné čokoládovny jsou k dostání v 5* hotelech a místních dárkových prodejnách.
  • Stránky
  • Poloha